ΟΛΘ Α.Ε.: Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2022

Μάϊος 09, 2023   -   Press release in English

Η ΟΛΘ Α.Ε. (εφεξής και η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Μαΐου 2023, το μέρισμα για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε € 1,45 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, ήτοι σε καθαρό ποσό € 1,3775 ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίσθηκε η Παρασκευή 12 Μαΐου 2023. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α., δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 από την πληρώτρια τράπεζα «Alpha Bank», ως ακολούθως:

1. Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Α.Ε.Π.Ε.Υ.), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την πληρώτρια τράπεζα. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK» θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (έως την 17η Μαΐου 2024).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων & Επενδυτικών Σχέσεων (τηλ. 2310 593 335, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΛΘ Α.Ε., Πύλη 11, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης).

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Δελτίο Τύπου